Kisah perjuangan seorang sahabat yang kian dilupakan.....

Suhaib Ar-rumi.............

Suhaib adalah seorang pedagang yang pintar dan cerdas, beliau menjual dengan harta dan jiwanya guna mendapatkan redha Allah SWT, maka diapun mendapatkannya dan berhak mendapatkan penghargaan orang Romawi yang mendapatkan kemenangan dalam Islam, dan berhak seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah saw :”Suhaib penakluk negeri Romawi”. (HR. Ibnu Sa’ad).

NILAI-NILAI MURNI DALAM PENDIDIKAN
Definisi Nilai Murni
Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan. Wan Mohd. Zahid mentakrifkan nilai murni sebagai:
"Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agama, untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia"
(Wan Mohd. Zahid, 1988)
Jika ditakrifkan secara menyeluruh, nilai murni adalah nilai-nilai positif yang dapat diterima oleh pelajar dan masyarakat.
Penerapan Nilai-nilai Murni dalam Falsafah Pendidikan Negara
Penerapan nilai-nilai murni ini secara rasminya diberi penekanan melalui Laporan Kabinet (Laporan Mahathir 1979), 1989. Selain itu, penerapan nilai-nilai murni ini juga dapat dibuat melalui Faksafah Pendidikan Negara (FPN) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Falsafah Pendidikan Negara (FPN) digubal agar pendidikan di negara ini menumpukan kepada perkembangan individu yang menitik beratkan aspek keseimbangan dari sudut jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah secara bersepadu.
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang disuratkan pada tahun 1987 berbunyi:-
"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara"
Falsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri:
a.       Percaya dan patuh kepada tuhan
b.      Berilmu pengetahuan
c.       Berakhlak mulia
d.      Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara.
e.       Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama. Bangsa dan negara.
f.       Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu.
Keseimbangan dan keharmonian yang terdapat dalam FPN akan dapat dicapai jika nilai-nilai murni ini dapat direalisasikan melalui kurikulum (khususnya dalam pendidikan formal dan tidak formal) supaya ilmu pengetahuan akan dapat diperkembangkan sebagai khalifah Allah dimukabumi ini, manusia hendaklah menyeru dan menyedarkan sesama manusia yang lain.
Aspek Nilai-nilai Murni
Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita, tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Berasaskan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi , jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif, afektif, psikomotor dan akhlak.
Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui:
a.       Secara pertuturan
b.      Secara perlakuan
c.       Secara teladan
d.      Secara isyarat
e.       Secara kefahaman
f.       Secara interpretasi
g.      Secara konteksual
Tujuan pendidikan nilai murni ialah untuk membentuk murid-murid supaya berperibadi mulia dan mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan masyarakat.
Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah memperakui 16 nilai-nilai murni:-
1.      Baik Hati
Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. Ini meliputi:
o    Aspek belas kasihan
o    Bertimbang rasa
o    Murah hati
o    Saling faham memahami
o    Sedia memaafkan
2.      Berdikari
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Berdikari dalam konteks ini membawa pengertian:
o    Bertanggungjawab
o    Berupaya bertindak sendiri
o    Jaya diri dan yakin pada diri sendiri.
3.      Hemah Tinggi
Berbudi pekerti dengan tingkah laku mulia dan lemah lembut yang patut diamalkan oleh seseorang individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain. Ciri-ciri berhemah tinggi adalah:
o    Kesopanan
o    Mengakui kesalahan
o    Ramah mesra
4.      Hormat Menghormati
Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Ini merangkumi:
o    Hormat dan taat kepada ibubapa
o    Hormat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan, jiran tetangga dan pemimpin
o    Hormat kepada raja dan negara
o    Patuh kepada undang-undang
o    Hormat kepada hak asasi
o    Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai keturunan
o    Hormat kepada keperibadian individu.
5.      Kasih sayang
Perasaan cinta, kasih sayang yang mendalam dan berkekalan. Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu, tanpa sebarang unsur kepentingan diri:
o    Sayang kepada nyawa
o    Sayang kepada alam sekeliling
o    Cinta kepada negara
o    Cinta kepada keamanan dan keharmonian
6.      Keadilan
Perlakuan, pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.
7.      Kebebasan
Kebebasan yang dimaksudkan ini, tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama, masyarakat dan negara. Contohnya ialah:
o    Kebebasan di sisi undang-undang
o    Kebebasan dalam sistem demokrasi.
8.      Keberanian
Kesanggunpan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. Keberanian itu perlu ada pada setiap orang. Tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana. Nilai ini merangkumi:
o    Berani dengan tidak membuta tuli
o    Berani kerana benar
o    Berani mempertahankan pendirian
o    Berani bertanggungjawab.
9.      Kebersihan fizikal dan mental
Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Kebersihan mental pula merangkumi pertuturan, perlakuan, pemikiran dan kerohanian. Antaranya ialah:
o    Kebersihan diri
o    Kebersihan persekitaran
o    Pertuturan dan kelakuan yang bersopan
o    Pemikiran yang sihat dan membina
10.  Kejujuran
Sikap dan perlakuan yang menunjukan niat baik, amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan.
11.  Kerajinan
Usaha berterusan yang penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara.
12.  Kerjasama
Usaha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu, komuniti, masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan, tanggungjawab bersama, gotong royang, ketoleranan dan perpaduan.
13.  Kesedaran
Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Ini termasuklah:
·         Sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain.
·         Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku.
14.  Kesyukuran
Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih,, mengenang budi dan penghargaan.
15.  Rasional
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya, tanpa dipengaruhi oleh perasaan. Umpamanya seperti boleh membuat pertimbangan, boleh membuat penakulan dan berfikiran logik dan terbuka.
16.  Semangat Bermasyarakat
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat, kerajinan dan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat.
Teknik Penerapan Nilai Murni
Walaupun nilai-nilai murni diwar-warkan untuk dilaksanakan dan diserapkan dalam pendidikan, jika tidak ada teknik yang sesuai ianya tidak akan mencapai matlamat dan keberkesanannya. Antara cara yang dikenalpasti untuk menerpkan dan menyerap serta menyemai nilai-nilai murni ialah:
  • Melalui matapelajaran tertentu (Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam)
  • Penerapan nilam murni dalam matapelajaran lain
  • Aktiviti ko-kurikulum
  • Aktiviti persatuan sekolah
Melalui teknik-teknik di atas, penerapan nilai murni akan dapat dilaksanakan walaupun tidak sepenuhnya. Melalui matapelajaran tertentu, sekurang-kurangnya dengan mewajibkan pelajaran mengambil subjek yang berkenaan akan memberikan pengetahuan ataupun akan dapat menarik minat mereka untuk belajar.
Penutup
Kesemua 16 nilai yang dipilih untuk disisipkan kedalam pendidikan adalah nilai-nilai yang dapat menjadikan seseorang itu manusia yang dihormati dan boleh memainkan peranan yang aktif dalam menjamin keharmonian dalam masyarakatnya serta dapat menyumbang kearah pembangunan masyarakat.
Tugas guru dalam menerapkan nilai murni tidak semestinya bergantung 100% kepada kandungan kurikulum yang ditentukan tetapi perlulan juga berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Guru sebagai "role model" perlulah menunjukkan dan menainkan peranan dalam menerapkan nilai murni baik dari segi perbuatan, perlakuan maupun tuturkatanya. Guru harus cekap dalam menyampaikan isi pelajaran disamping menerapkan nilai-nilai murni dalam penyampaiannya. Begitu juga dalam memilih kaedah dan waktu hendaklah bersesuaian.
Kesemua nilai yang disenaraikan merupakan asas atau jambatan kepada pelajar yang masih dibangku sekolah dalam membentuk perwatakan dan displin diri yang tinggi dan mulia. FPN digubal berpandukan kepada konsep berteraskan Allah SWT. Ia menampakkan sifat yang bersepadu, menyeluruh dan seimbang iaitu kesepaduan di antara ilmu, iman dan amal; kesepaduan di antara akal, jasad dan roh; kesepaduan di antara teori dan amali, di antara kemahiran dan akhlak; di antara rupa dan jiwa; di antara pembangunan keduniaan dan akhirat; dan di antara manusia, alam dan Allah, yang mana kesemuanya bermatlamatkan pemikiran insan soleh . Insan yang baik akan membentuk keluarga yang baik, seterusnya masyarakat serta bangsa yang baik.
Bibliografi:
Kertas Kerja Kajian Sistem Pendidikan Kebangsaan (Mtt 2353). Diperolehi pada Mei, 1,

Kementerian Pelajaran Malaysia, (2006) Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010,
Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia, (2001) Pembangunan Pendidikan 2001-2010,
Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Lembaga Penyelidikan Undang-undang, (2007) Akta Pendidikan 1996. Petaling Jaya :
International Law Book Services.

Sufean Hussin. (2004) Sejarah, sistem & falsafah pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua).
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tyler, R.W. (1991). Principle of curriculum and instructions. (Terjemagan Kamaruddin Hussin &
Hazil Abdul Hamid). Skudai: UTM

No comments:

Post a Comment