Kisah perjuangan seorang sahabat yang kian dilupakan.....

Suhaib Ar-rumi.............

Suhaib adalah seorang pedagang yang pintar dan cerdas, beliau menjual dengan harta dan jiwanya guna mendapatkan redha Allah SWT, maka diapun mendapatkannya dan berhak mendapatkan penghargaan orang Romawi yang mendapatkan kemenangan dalam Islam, dan berhak seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah saw :”Suhaib penakluk negeri Romawi”. (HR. Ibnu Sa’ad).

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN FASA BULAN (Berdasarkan Model Konstruktivisme Needham 5-Fasa)RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2

(Berdasarkan Model Konstruktivisme Needham 5-Fasa) 
Mata Pelajaran                    : Sains
Kelas                                     : 5 Pintar
Tarikh                                    : 28 Oktober 2014         
Hari                                        : Selasa                           
Masa                                      : 9.00pg – 9.40pg
Bil Murid                               : 25 orang      
Tema                                     : Menyiasat Bumi dan Alam Semesta
Bidang Pembelajaran       : Fenomena Alam
Objektif Pembelajaran      : Murid dapat menyusun fasa bulan dengan tepat dan dapay
  menyatakan fenomena berlaku siang dan malam.
Hasil Pembelajaran           : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:
Aras 1
1.1
Memperihalkan pantulan cahaya Matahari dan Bulan

Aras 2
2.1 Memperihalkan edaran Bulan mengelilingi Bumi.
2.3 Mengunakan perhubungan ruang dan masa untuk mengambarkan fasa   
      Bulan dalam satu edaran yang lengkap.
Kemahiran Proses Sains :
a)   Memerhati
b)   Menggunakan perhubungan ruang dan masa
c)   Membanding dan membezakan
d)   Mencirikan
e)   Membuat urutan         

Kemahiran Manipulatif Sains      :

a)    Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.
b)    Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
c)    Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
d)    Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.

Sikap Saintifik Dan Nilai Murni   :

1)    Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
2)    Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami alam.
3)    Menghargai keseimbangan alam semula jadi
4)    Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan
5)    Berfikiran kritikal dan analitis.
6)    Luwes dan berfikiran terbuka.
7)    Berani Mencuba
8)    Berfikir Secara Rasional

 Konsep/prinsip/hukum/teori      :
                                                a)  Menganalisis fenomena fasa Bulan
                                                b)  Planet-planet beredar mengelilingi matahari
                                                     mengikut orbitmya

                                               
 Bahan/Alatan                                  :                                   
1)    LCD Projector
2)    Komputer Riba
3)    Carta 1, Carta 2, Carta 3, Carta 4
4)    Model Fasa Bulan
5)    Biskut Oreo
6)    Kertas Mahjong
                                               

 Penilaian                                          :         
1)    Soalan Verbal
2)    Soalan kuiz ringkas
3)    Lembaran kerja
             
Pengetahuan sedia ada               :
1)    Murid sudah maklum dan mengetahui tentang kewujudan matahari dan bulan melalui pemerhatian dalam kehidupan seharian.
2)    Murid telah mengetahui tentang fenomena siang dan malam melalui pemerhatian dalam kehidupan seharian.
3)    Murid pernah melihat gambar bumi, matahari dan bulan melalui pembacaan atau di tontonan di kaca televisyen.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5
Langkah / Masa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi/
Orientasi
(5 minit)

9.00pagi –
9.05 pagi
Pengenalan kepada kejadian fasa-fasa bulan dan putaran planet

Guru menayangkan video fenomena gerhana kepada murid-murid.

2.   Guru bertanya kepada apakah yang sedang berlaku dalam video yang ditayangkan itu tadi.


3.  Guru memperkenalkan tajuk pelajaran yang akan diajar pada hari berkenaan.
Murid menonton video yang sedang ditayangkan.


2.   Murid memberikan jawapan kepada soalan yang diberikn oleh guru.Murid mendengar maklumat yang diberikan oleh guru tentang pelajaran yang akan mereka pelajari pada hari berkenaan.
STRATEGI / TEKNIK:
Tayangan Video
Soalan Verbal
1.   
BBM:
Video
LCD Projector

PENILAIAN:
Soalan Verbal

KPS:
Memerhati

KMS:
Tiada

KBKK:
Meneliti atau sebahagian dan keseluruhan

Menerangkan sebab

Membuat ramalan

NILAI MURNI:
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.
Pencetusan Idea
(10 minit)

9.05pagi –
9.15 pagi
Pengetahuan berkaiatan dengan kejadian siang dan malam serta fasa-fasa bulan.
Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan.Guru memberikan sehelai kertas mahjong kepada setiap kumpulan dan mengarahkan setiap kumpulan untuk menampalkan nama-nama fasa pada kertas mahjong berdasarkan kad yang diterima.

3.  Guru meminta murid menyatakan nama-nama fasa bulan yang diketahui oleh murid-murid.


Guru menayangkan gambar-gambar fasa bulan melalui tayangan powerpoint dan memberi jawapan kepada soalan kuiz ringkas itu tadi.

Murid berada didalam kumpulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh guru.

Ahli kumpulan
menampalkan nama-nama fasa bulan berdasarkan kad yang mereka terima.

3.   
Murid menyatakan nama-nama fasa bulan yang mereka ketahui.Murid memerhati gambar-gambar fasa bulan ditayangkan di dalam tayangan Power Point dan mendengar penerangan guru.

STRATEGI / TEKNIK:
Kerja berkumpulan
1.   
BBM:
Kertas mahjong
Gambar fasa bulan
Nama fasa bulan


PENILAIAN:
Latihan Kumpulan

KPS:
Memerhati
Membanding dan membezakan
Mencirikan

KMS:
Tiada

KBKK:
Membuat sekuan
membuat ramalan

Menyusul periksa andaian

Menjana idea

Membuat keputusan

Menyelesaikan masalah

NILAI MURNI:
Berani Mencuba

Berfikir Secara Rasional

Penstrukturan semula idea
(20 minit)

9.15pagi –
9.30 pagi
Putaran bumi pada paksinya.

Perubahan   bayang-bayang akibat perubahan putaran bumi.

Peredaran bulan mengelilingi matahari.

Kejadian siang dan malam melalui pantulan cahaya matahari dan bulan.
Guru memberikan lembaran kerja ringkas kepada murid untuk digunakan semasa PdP.

Guru menunjukkan tayangan Power point kepada murid-murid tentang kejadian siang dan malam, perubahan bayang-bayang akibat putaran bumi.

Guru menunjukkan tayangan video berkaitan dengan kejadian fasa-fasa bulan.INOVASI 1
(CARTA)
Guru menjelaskan kepada murid-murid tentang kejadian fasa-fasa  bulan menggunakan carta/peta minda yang telah diinovasikan.


INOVASI 2
(MODEL FASA BULAN)
Guru menjelaskan kepada murid-murid secara bergilir tentang fasa-fasa bulan menggunakan model fasa-fasa bulan yang disediakan oleh guru.
Murid mengambil lembaran kerja yang diberikan oleh guru.Murid memerhati dan mendengar penjelasan yang diberikan oleh guru melalui tayangan slide Power Point.


Murid memerhati dan mendengar penjelasan yang diberikan oleh guru melalui tayangan Video.
Murid mendengar penjelasan oleh guru dan membuat catatan di dalam lembaran kerja yang diberikan oleh guru.


Murid mendengar penjelasan oleh guru berdasarkan penjelasa yang dibuat menggunakan model fasa-fasa bulan.

Murid-murid mencuba sendiri model fasa bulan yang disediakan oleh guru.
STRATEGI / TEKNIK:
Latihan individu
1.   
BBM:
Lembaran Kerja

PENILAIAN:
Soalan latihan

KPS:
Memerhati
Membanding dan membezakan
Mencirikan

KMS:
Tiada

KBKK:
Meneliti atau sebahagian dan keseluruhan

Mengesahkan sumber maklumat
Menjana idea

NILAI MURNI:
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara.

Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami alam.

Menghargai keseimbangan alam semula jadi
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan
Penggunaan idea
(5 minit)

9.30pagi –
9.35 pagi
Penggunaan idea yang diperolehi murid semasa proses  Penstrukturan semula idea dalam lembaran kerja yang diberikan.

INOVASI 3
(PERMAINAN OREO)

Guru memberikan 8 keping biskut Oreo kepada setiap kumpulan.


Guru meminta murid-murid supaya menyusun biskut oreo yang diberikan dengan membentuk krim biskut berkenaan menjadi bentuk-bentuk fasa bulan sebagaimana yang mereka pelajari.

Guru meminta murid untuk melabelkan dan menamakan fasa-fasa bulan berkenaan dan disusun di atas sehelai kertas A4.
Murid mengambil biskut oreo yang diberikan oleh guru.


Murid mengadakan perbincangan bersama-sama dengan rakan sekumpulan tentang bagaimana untuk membentuk fasa-fasa bulan menggunakan biskut tersebut.

Murid membentuk biskut oreo menjadi fasa-fasa bulan dan seterusnya menyusun serta melabel biskut berkenaan.
STRATEGI / TEKNIK:
Soalan Verbal
1.   
BBM:
Lembaran Kerja

PENILAIAN:
Lembaran Kerja

KPS:
Memerhati
Membanding dan membezakan
Mencirikan

KMS:
a)    Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.
b)    Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
c)    Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
d)    Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.
KBKK:
Membanding beza
Mengklasifikasi atau mengkategori

Meneliti atau sebahagian dan keseluruhan

Membuat ramalan

Menjana idea

Membuat keputusan

Menyelesaikan masalah

NILAI MURNI:
Berfikiran kritikal dan analitis

Luwes dan berfikiran terbuka

Berani Mencuba

Berfikir Secara Rasional
Renungan kembali
(5 minit)

9.35pagi –
9.40 pagi
Kesimpulan bagi pelajaran hari berkenaan
Guru meminta murid-murid membuat kesimpulan bagi pelajaran yang dipelajari pada hari berkenaan.
Murid membuat kesimpulan bagi pelajaran yang dipelajari pada hari berkenaan.


STRATEGI / TEKNIK:
Soalan Verbal

BBM:

PENILAIAN:
Soalan


KPS:
Memerhati
Membanding dan membezakan
Mencirikan

KMS:
Tiada

KBKK:
Membanding beza
Mengklasifikasi atau mengkategori

Meneliti atau sebahagian dan keseluruhan

Membuat ramalan

Menjana idea

Membuat keputusan

Menyelesaikan masalah

NILAI MURNI:
a)    Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami alam.
b)    Menghargai keseimbangan alam semula jadi
c)    Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan
d)    Berfikiran kritikal dan analitis.

No comments:

Post a Comment